вторник, 27 март 2012 г.

Елементи на Ядрото на измамата - Подмамване чрез обещания и награди

Подмамване чрез обещания и награди 

Извънземните могат да те дарят с ясновидски способности, целебна сила и други паранормални умения, ако им оказваш съдействие. 

Тези способности се размахват като поощрения за подчинение и доказателство на доброжелателността на извънземните. В края на краищата, това да бъдеш надарен с целебни и ясновидски способности, изглежда като нещо добро. Докато паранормалните способности могат да се развият чрез духовно обучение, особено когато обучението е под ръководството на истински позитивни същества, те могат също така да бъдат предизвикани или постигнати с обучение за стратегически цели от страна на сили, работещи за себе си. Следователно, екстрасенсните и целебните способности сами по себе си не говорят нищо за намерението, с което те са дарени, дадени чрез обучение или използвани. Не е загуба за тайния план на извънземните, ако някой похитен може сега да изцели няколко души или да предскаже бъдещето им, а обратно, това служи на тайния план като подобрява имиджа му и окуражава другите да оказват съдействие. Това са обикновени дрънкулки, дадени в замяна на подчинение. 
Обърнете внимание, че фракциите на негативните извънземни, включително на онези, които се маскират като позитивни, никога не даряват своите похитени с истинска свобода, осъзнаване на истината или практическа прозорливост. 

Извънземна технология може да облъчи Земята със специална енергия, за да помогне за усилване на нашата интуиция и междуизмерните ни способности. 

Това е още един пример как извънземните се опитват да заграбят или да си припишат заслугите за естествен духовен процес. В окултизма правилният път е този на духовно развитие чрез собствени сили и инициатива под ръководството на по-развит индивид, а другият път е този на мамене и придобиване на сили чрез влизане в симбиоза с индивиди, работещи за себе си, или със същества, които предоставят тези способности в замяна за душевна енергия и робство. Вторият път е пътят на тъмния окултизъм или черната магия. Това разграничение се прилага също така и към взаимодействието с извънземните. Усилването на интуицията и на междуизмерните способности са естествена и предопределена част от бъдещата човешка еволюция, но ако дадена фракция на извънземни се намеси в процеса и се представи като негов единствен осъществител, то човечеството ще изостави правилния път на духовно развитие и ще поеме по тъмния път, за да придобие тези способности с цената на свободата си. 

Извънземните ще помогнат на човечеството да се преобрази чрез нови технологии, които са в хармония със Земята, които ще прогонят всички болести и бедност, неправда и лишения. 

Въпросът е при какви условия ще бъдат предоставени тези технологии и с какви цели. Ако технологията бъде дадена назаем, вместо да се предадат знанията, хората ще бъдат принудени да изпълнят изискванията на извънземните, за да избегнат страданията, предизвикани от отнемане на тази технология. Ако дарителите не са искрени, това ще им даде мощен механизъм да правят с нас каквото си поискат. Доброжелателните извънземни биха усъвършенствали нашата технология само ако това е придружено и спечелено с духовен и етичен напредък от наша страна. По такъв начин бихме запазили своето самоопределение и ще ги освободим от задължението постоянно да ни наглеждат. Извънземни, които желаят да се намесят в нашите работи и да поемат контрола, вместо това ще използват обещания за технология като разменна монета и средство за предизвикване на пристрастеност и зависимост. 

Използване на наивни предположения, водещи към погрешни заключения 

Извънземните са застъпници на мира и любовта към съседа и това не отговаря на характерните черти на промиването на мозъци. Онези, които се застъпват за мир, братска любов, щедрост, алтруизъм и единство са непременно позитивни. 

Целта на всяка тирания е да наложи мир и ред чрез унищожаване на опозицията, което включва изкореняване на индивидуалност и независимо мислене. В една завършена тоталитарна държава идеали като мир, братска любов, щедрост, алтруизъм и единство се окуражават, доколкото служат на целите на държавата. Те са в полза на колективизма, позитивни средства с негативна цел. Следователно, те не са непременно доказателство за доброжелателност. Освен това, нито един манипулативен извънземен няма да опетни имиджа си или да го покаже в истинска светлина, като се застъпва за насилие и омраза към съседите; думите тук не са толкова важни, колкото действията и скритото намерение. Не че тези позитивни идеали трябва да се избягват, по-скоро те трябва да бъдат придружени от допълнителни качества като прозорливост и независимост, иначе стават средство за умиротворяване и успокояване. 

Извънземните не са враждебни, защото ако бяха, щяха вече да са ни помели, или биха могли да извършат това само за няколко минути. Липсата на външни признаци за враждебност сочи доброжелателност. 

Враждебността приема по-изтънчени форми, а не просто насилие. Ако извънземните действително желаеха да се ангажират с насилствено завладяване на Земята, те нямаше да формират възприятията на обществеността чрез дезинформация и подготовка на ключови лидери на общественото мнение, нито пък щяха да се ангажират с отвличания, програмиране на ума или поставяне на импланти. Фактът, че те извършват тези деликатни манипулации подсказва, че тяхната враждебност е прикрита. Да ни накарат сами да се поробим и да си държим юздите би била най-ефикасната и самоустойчива форма на завладяване. Покоряването на една цивилизация със сила посява семената на съпротивата в озлобеното население и от логистична гледна точка е с твърде висока цена, докато покоряване на техните умове, сърца и души чрез психологическа и духовна война е пътят да се създаде затвор без стени. Това е пътят да се създадат роби, които желаят своето робство и потискат съпротивляващите се за това, че са врагове на прогреса. Следователно, тайният план силно зависи от дезинформацията, и, съдейки по нивото на дезинформацията, някъде там тайният план през цялото време напредва. 

Необходима е здрава връзка със Създателя, за да манипулираш времепространството, следователно всички извънземни тук на Земята, способни да манипулират времепространството, трябва да са позитивни.

Манипулирането на времепространството не е толкова просто. Първо, самата технология може до голяма степен да инженира времепространството. Чрез специална технология негативните същества могат да отидат твърде далече в манипулирането на времепространството. Второ, негативните същества могат още и да развият и здрава връзка с демиургичния (създателския) аспект на Сътворението, отговорен за материалния свят, и чрез нея да извършат мними магически подвизи. Напреднали посветени и майстори на тъмния окултизъм имат тази способност, а техните извънземни началници дори са я усъвършенствали в цяла наука. Трето, единственото предимство, което имат позитивните извънземни, е тяхната връзка с по-висшия божествен аспект на Сътворението, който е по-висш по отношение на демиургичния аспект, и който им позволява да получават достъп до по-широк диапазон от възможни реалности и конфигурации на времепространството. И четвърто, негативните същества също могат да получат нелегален достъп до този широк диапазон от манипулации, ако откраднат или злоупотребят с технология, създадена и настроена от позитивни същества, или ако повлияят на други, които имат специален достъп, за да изпълнят техните заповеди. Следователно, самата способност за манипулиране на времепространството не е доказателство за позитивност. 

Всяка раса, достатъчно напреднала, за да дойде до тук, трябва също да е надрасла своите разрушителни наклонности. 

Логиката е, че планетарни цивилизации, които не са преодолели своите разрушителни маниери, стигат до самоунищожение чрез война и изчерпване на ресурсите, преди изобщо да станат космически пътешественици. 
Необходимо е планетарно обединение и полагане на общи усилия за започване на изследване на други светове, следователно, приема се, че само цивилизации, които са възприели холистичен и здравословен подход, могат да еволюират достатъчно дълго, за да напуснат своите светове и да пътуват до Земята. Всъщност, позитивният път на просвещение, мир и хармония не е единственият път за постигане на планетарно обединение. Цивилизации могат да се обединяват също така след като са завладени отвътре от негативни елементи, използващи коварна стратегия, психологическа война, инфилтриране и подривна дейност, за да установят глобална тоталитарна империя. Ако това се направи достатъчно внимателно, те могат да го постигнат дори без да прибягват до взаимно унищожаване чрез физическа война. Също така, дори и добра цивилизация да започне изследване и колонизиране на други светове, възможно е вътрешни несъгласия да доведат до отцепване на фракции, които да използват техните технологични способности с по-малко доброжелателни цели. Поради всички тези причини, абсолютно възможно е съществуването на негативни цивилизации на космически пътешественици. 

Има защитна карантина около Земята и нито един извънземен с лоши намерения не може да премине през нея. 

Фракции на негативни извънземни съществуват и те действат в света. Ако имаше такава карантина, то тя трябва да е била поставена след като фракциите на негативни извънземни вече са имали присъствие на Земята, без да им позволи да напуснат, или карантината е условна и позволява тяхното влизане само при специални обстоятелства. По един или друг начин, твърдението, че някаква карантина пречела на негативните извънземни да съществуват тук, просто противоречи на емпиричните доказателства и изследвания. 

Наградата от сътрудничество с извънземните тежи далеч повече от опасността от измама. Следователно, не трябва да ги обезсърчаваме с показване на подозрение, а открито да ги посрещнем с добре дошли, иначе ще пропуснем шанса си да пожънем облагите от контакта. 

Посрещане с добре дошли без използване на прозорливост гарантира, че рискът от поробване е по-голям от евентуалната награда за сътрудничество. Истински мъдри и доброжелателни извънземни не биха искали от нас сляпо доверие към тяхната фракция преди установяване на отношения. Нито пък ще се разочароват от нас, че като подход използваме прозорливост, понеже ако са откровени и честни, те ще минат теста по разпознаване. Сътрудничество с по-малко добросъвестни фракции остава доста простор за тактиката на камшика и морковчето. Нашият подход не трябва да бъде избор между абсолютна параноя и абсолютно лековерно приемане, а правене на разлика между силите, които заслужават подозрения и онези, които са доказали своята почтеност.

Том Монталк

1 коментар:

  1. Тия извънземни са космическите комунисти! Но ... всички на тази земя са българи щом като чакат да ни освобождават, да ни помагат и да ни решават проблемите отвън някои други извънземни братушки.Аз предлагам да викаме неволята или да си построим ЕКГ(екологични календарни градове)!

    ОтговорИзтриване